.RU

Договори і контракти в зовнішньоекономічній діяльності

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Індивідуальне домашнє завдання

з дисципліни:

“Основи зовнішньоекономічної діяльності АП”

на тему:

“Договори і контракти в зовнішньоекономічній діяльності”

Київ 2010

Зміст

Питання 1. Особливості договору (контракту) в зовнішньоекономічній

діяльності….……………………………………….....……….…………...…………...3

Питання 2. Основні умови зовнішньоторговельного контракту …….........7

Питання 3. Типова структура контракту ЗЕД…………….…………….….17

Питання 4. Види цін зовнішньоторговельних контрактів……………........20

Список використаних джерел….……..………………………………….…..28

ПИТАННЯ 1

ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ) В ЗОВВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Сьогодні, коли більшість держав прагне до інтеграції у світове товарно-грошове співтовариство, врегульована зовнішньоекономічна діяльність і налагоджені міжнародні відносини мають велике значення для ефективного економічного розвитку. Основною формою зовнішньоекономічних відносин є зовнішньоекономічний договір (контракт). Порядок укладання й особливості зовнішньоекономічних договорів в Україні встановлено ст.ст. 377–389 ГК України, законами України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ, «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. № 1906-IV, «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 р. № 2709-IV, «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності від 23 грудня 2008 р. № 351-IV, Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженим наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 р. № 201, Указом Президента України «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» від 4 жовтня 1994 р. № 567/74 тощо.

Відповідно до п. 9 ст. 1 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» під зовнішньоекономічним договором розуміють матеріально оформлену угоду двох чи більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їхніх іноземних контрагентів, спрямовану на встановлення, зміну чи припинення взаємних прав і обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності. Зовнішньоекономічний договір укладається виключно між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності й іноземними контрагентами. Усі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають однакове право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності й інших ознак.

В міжнародній практиці контрактом називають до­говір купівлі-продажу товарів в матеріально-речовій формі. Контракт — це документ, який свідчить про те, що одна сторона угоди (продавець) зобов'язується пере­дати товар у власність іншій стороні (покупцю), яка, в свою чергу, зобов'язується прийняти його і заплатити ціну за товар. Контракт — основний комерційний доку­мент, що визначає права й обов'язки сторін. По суті в ньому викладений комплекс дій щодо здійснення зов­нішньоторгового обміну.

Беззаперечною умовою контракту купівлі-продажу є перехід права власності на товар від продавця до покуп­ця. Цей контракт купівлі-продажу відрізняється від усіх інших контрактів, наприклад, контракту оренди, ліцен­зійного та ін.

Форма контракту може бути письмовою чи усною. Віденська конвенція ООН (1980р.) не вимагає, щоб до­говір купівлі-продажу обов'язково оформлявся в пись­мовій формі. Проте, законодавства ряду країн, в тому числі і України, вимагають обов'язкової письмової фор­ми договору купівлі-продажу. В письмовій формі повинні вноситися і всі зміни в контракт, направляться оферти, акцепти, запити та інші пропозиції та відповіді.

Недотримання форми таких угод стає причиною їх недійсності. Суб'єкти, що є сторонами зовнішньоторго­вого договору (контракту) купівлі-продажу, повинні мати повноваження на підписання договору у відповідності з законами України і з урахуванням її міжнародних дого­ворів.

У випадку, якщо зовнішньоекономічний договір підписується фізичною особою, потрібен тільки його підпис. Від імені інших суб'єктів ЗЕД зовнішньоеконо­мічний договір підписують дві особи: особа, що має таке право відповідно до посади і згідно з документами засну­вання фірми, та особи, уповноваженої дорученням, ви­даним за підписом керівника суб'єкта ЗЕД одноосібно, якщо документи заснування не передбачають іншого. Якщо сторони правочину знаходяться в різних державах, то форма договору залежить від права місця проживання сторони, яка зробила пропозицію, якщо інше не встановлено договором. Форма правочину щодо нерухомого майна визначається за правом держави, у якій знаходиться майно, а щодо нерухомого майна, право на яке зареєстроване на території України, – правом України. Права й обов'язки сторін зовнішньоторгового контракту визначаються правом місця його підписання якщо сто­рони не узгодили іншого, і відображаються в умовах кон­тракту.

Даючи загальну характеристику контракту купівлі-продажу, слід відзначити джерела правового регулюван­ня зовнішньоторгових контрактів. Звичайно, вони мають певну специфіку. До основних джерел відносяться:

-міжнародні договори;

-національне законодавство;

-звичаї.

В практиці міжнародної торгівлі використовуються наступні джерела правового регулювання міжнародної купівлі-продажу:

-Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (1980 р.);

-Конвенція ООН про давність позову в міжнародній купівлі-продажу товарів (1974 р.);

-Конвенція про право, що використовується до до­говорів міжнародної купівлі-продажу товарів (1985 р.);

- та ін.

Найбільш широко в практиці міжнародної торгівлі використовується Віденська конвенція ООН про дого­вори міжнародної купівлі-продажу, прийнята у Відні в 1980р. Вона являє собою міжнародний документ, що має практичне значення при підписанні і виконанні зовні­шньоторгових контрактів. Віденська конвенція була розроблена комісією ООН про право міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) з метою визначення єдиних норм, що регулювали б міжнародні торгові договори.

Учасниками Віденської конвенції є більше ЗО країн. До них відносяться Австрія, Китай, Німеччина, Італія, Польща, Швейцарія, США, Ірак, Франція та ін. На те­риторії України Конвенція вступила вдію з 1 лютого 1991 року.

Віденська конвенція складається з чотирьох частин і 101 статті, в яких докладно визначається порядок підпи­сання договору міжнародної купівлі-продажу (частина II) і його основні умови (частина III). Треба мати на увазі, що Віденська конвенція не регламентує всі аспекти міжнародної купівлі-продажу.

Значення даної Конвенції полягає в усуненні знач­них розбіжностей в національних законодавствах, що регулюють міжнародну купівлю-продаж товарів; визна­ченні рис міжнародного характеру договору; встанов­ленні переліку видів договорів і послуг, на які не розпов­сюджується її дія; визначенні головних прав і обов'язків сторін за договором; встановленні форми контракту купівлі-продажу; визначенні засобів правового захисту у випадку порушення договору продавцем чи покупцем та ін.

Разом з тим Віденська конвенція носить диспозитив­ний характер. Це означає, що сторони можуть в договорі відступити від будь-якого положення Конвенції чи зміни­ти його дію. І це повинно бути вказано в контракті. Якщо в контракті купівлі-продажу таких відступів не передба­чено, до нього повинні використовуватись норми Віденської конвенції 1980 р. Що стосується національ­ного законодавства, треба сказати, що практично в усіх країнах прийняті законодавчі акти, що містять норми, які регулюють відносини міжнародної купівлі-продажу. В одних країнах - це торгові кодекси (Франція, Німеччи­на, США, Швейцарія та ін.), в інших — спеціальні зако­нодавчі акти про міжнародну купівлю-продаж (Великоб­ританія та ін.).

В Україні відносини міжнародної купівлі-продажу регулюються Законом України "Про зовнішньоеконо­мічну діяльність", Декретом Кабінету Міністрів України " Про систему валютного регулювання і валютного конт­ролю", Законом України "Про порядок здійснення роз­рахунків в іноземній валюті". Значний вплив на зміст зо­бов'язань сторін за контрактом купівлі-продажу здійсню­ють прийняті в міжнародній практиці звичаї й звичай­ності. Вони відіграють вирішальну роль при вирішенні суперечок в арбітражі.

ПИТАННЯ 2

ОСНОВНІ УМОВИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО КОНТРАКТУ

У міжнародній торговельній практиці існують найрізноманітніші контракти, їх зміст залежить від угоди, яку мають намір здійснити контрагенти. Але, незважаючи на все розмаїття видів контрактів, в основі кожного з них лежать положення класичного контракту купівлі-продажу, основні умови якого розглядаються нижче.

До обов'язкових контрактних положень входять умо­ви, без яких відповідний договірний документ не має сен­су та змісту, необхідних для того, щоб сторони мали юри­дичні підстави для обумовлених господарських та техні­чних дій (визначення сторін, кількість, якість по­ставленого товару, ціна, яку необхідно сплатити, тощо).

Додаткові умови потрібні для забезпечення виконан­ня контракту, вони визначають процедуру здавання/ приймання товару, його пакування, порядок припинен­ня виконання контракту внаслідок обставин нездолан­ної сили, характер розв'язання спорів тощо. Ці додаткові умови за певних обставин є обов'язковими, але в будь-якому випадку чим докладнішим та чіткішим є опис умов контракту, взаємних зобов'язань контрагентів, характе­ру та часу їх дій, тим більше підстав розраховувати на те, що контракт буде виконано, а інтереси його учасників задоволеними.

Отже, сам контракт повинен мати жорстку структу­ру, бути продуманим як цілісний документ та чітко фор­мулювати права й обов'язки сторін. При цьому, уклада­ючи його, слід враховувати, що склалися традиції щодо послідовності й характеру «наповнення» окремих струк­турних підрозділів контракту.


glava-2-o-svojstvah-buddizm.html
glava-2-obshij-i-otraslevoj-analiz-narushenij-prav-i-svobod-cheloveka-i-grazhdanina-v-smolenskoj-oblasti.html
glava-2-olimpiadi-tradicionnie-turniri-i-konkursi-5-glava-olimpiadi-8-glava-konkursi-issledovatelskih-rabot-10.html
glava-2-osnovi-gosudarstvennogo-upravleniya-o-sostoyanii-zakonodatelstva-novgorodskoj-oblasti.html
glava-2-osobennosti-telefonnoj-psihologicheskoj-pomoshi-v-posttotalitarnom-obshestve.html
glava-2-podrastayushij-bog-reshivshijsya-napisat-biografiyu-alistera-krouli-podvergaet-sebya-seryoznomu-ispitaniyu.html
 • paragraf.largereferat.info/zadanie-dlya-uglublennoj-diagnostiki-kniga-bezuslovno-budet-polezna-roditelyam-dedushkam-i-babushkam-prepodavatelyam.html
 • uchenik.largereferat.info/dmitrij-ivanovich-mendeleev-1834-1907gg.html
 • lecture.largereferat.info/45-ocenka-nervno-psihicheskogo-www-koob-ru-e-i-rogov-nastolnaya-kniga-prakticheskogo-psihologa-uchebnoe-posobie-vdvuh-knigah.html
 • crib.largereferat.info/infinitnie-formi-glagola-mongolskogo-i-tureckogo-yazikov-semantiko-funkcionalnij-aspekt.html
 • writing.largereferat.info/ispolzovanie-parallelnih-vichislitelnih-sistem-konspekt-lekcij-po-kursu-organizaciya-evm-i-sistem-dlya-studentov.html
 • teacher.largereferat.info/glava-11-nevidannaya-akademiya-graham-hancock-robert-bauval-grem-henkok-robert-byuvel.html
 • reading.largereferat.info/konspekt-uroka-tehnologii-vo-2-klasse-urok-2-tema-perevalka-komnatnih-rastenij-znakomstvo-s-novimi-vidami.html
 • student.largereferat.info/1-nauchno-metodicheskaya-mezhdunarodnaya-konferenciya-bajkalskie-mezhdunarodnie-socialno-gumanitarnie-chteniya-pyatie-irkutsk-igu-konferenc-zal-kafedra-fizicheskogo-vospitaniya-i-sporta.html
 • credit.largereferat.info/organolepticheskie-pokazateli-vodi-poyasnitelnaya-zapiska-3-metodicheskoe-obespechenie-dlya-provedeniya-monitoringa.html
 • knowledge.largereferat.info/napravit-gosudarstvennij-doklad-i-plan-meropriyatij-na-2008-god-v-zakonodatelnoe-sobranie-sverdlovskoj-oblasti.html
 • exchangerate.largereferat.info/bileti-i-otveti-po-informatike-za-11-j-klass.html
 • write.largereferat.info/glava-8-lichnost-i-psihopatologiya-dzhek-palmer-linda-palmer.html
 • diploma.largereferat.info/vliyanie-norm-mot-na-rossijskoe-trudovoe-zakonodatelstvo.html
 • letter.largereferat.info/metodicheskie-ukazaniya-po-podgotovke-k-seminarskim-zanyatiyam-po-discipline-semejnoe-pravo.html
 • zanyatie.largereferat.info/the-bhagavad-gita-agamemnon-and-war-essay.html
 • knowledge.largereferat.info/obshestvennaya-palata-zavershila-rassledovanie-katastrofi-bulgarii-monitoring-soobshenij-smi-ob-obshestvennoj-palate.html
 • exchangerate.largereferat.info/adolf-fedorovich-marks-odin-iz-krupnejshih-izdatelej-rossii-chast-2.html
 • literatura.largereferat.info/ria-novosti-moskva-17022009-olga-kovalenko-kazahstan-vvel-moratorij-na-proverki-malogo-i-srednego-biznesa-do-1-iyulya.html
 • crib.largereferat.info/ispolzovanie-obraza-babi-yagi-dlya-psihologicheskoj-pomoshi-v-processe-perehoda-iz-sostoyaniya-uchenichestva-studenchestva-v-sostoyanie-ravnopravnogo-chlena-professionalnogo-soobshestva.html
 • assessments.largereferat.info/bibliograficheskij-ukazatel-bu.html
 • thesis.largereferat.info/programma-kursa-analiz-riska-avarij-tehnogennih-sistem.html
 • paragraph.largereferat.info/metodicheskie-rekomendacii-po-pyatomu-voprosu-yuridicheskij-fakultet.html
 • esse.largereferat.info/razdel-vii-garantii-i-kompensacii-trudovoj-kodeks-rossijskoj-federacii-o.html
 • credit.largereferat.info/popov-g-avgust-devyanosto-pervogo-igor-yakovlevich-froyanov.html
 • zanyatie.largereferat.info/obshaya-programma-xvi-respublikanskogo-konkursa-issledovatelskih-rabot-konferencii.html
 • abstract.largereferat.info/373-holodovoe-vozdejstvie-na-organizm-cheloveka-obraz-zhizni.html
 • letter.largereferat.info/o-n-kapitonova-2009-god-stranica-15.html
 • grade.largereferat.info/nlp-upravlenie-kreativnostyu-moskva-sankt-peterburg-nizhnij-novgorod-voronezh-rostov-na-donu-ekaterinburg-samara-kiev-harkov-minsk-2003-bbk-88-53-stranica-43.html
 • tetrad.largereferat.info/vneklassnoe-meropriyatie-po-literature-v-8-klasse-tema-motiv-odinochestva-v-lirike-russkih-i-armyanskih-poetov.html
 • holiday.largereferat.info/o-provedenii-tekushego-kontrolya-uspevaemosti-i-promezhutochnoj-attestacii-studentov-spbgu-itmo.html
 • spur.largereferat.info/koncepciya-sozdaniya-informacionnoj-sistemi-v-zdravoohranenii-na-period-do-2020-goda.html
 • uchebnik.largereferat.info/urok-geografii-puteshestvie-na-kamchatku-.html
 • uchit.largereferat.info/sredstva-narodnoj-medicini-dlya-lecheniya-revmatizma-majya-gogulan-kak-bit-zdorovim.html
 • ucheba.largereferat.info/programma-kursa-poyasnitelnaya-zapiska-kurs-socialnaya-psihologiya-lichnosti.html
 • literatura.largereferat.info/rilimdi-materialdar-tehnologiyasi.html
 • © LargeReferat.info
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.